Arbeta med blogginlägg

I årskurs 9 arbetar vi nu med boken Stjärnlösa nätter av författaren Arkan Asaad i svenska som andraspråk.

Det är en tacksam och tankeväckande bok som många av mina elever kan relatera till och som leder till många olika typer av diskussioner.

Jag gör ju oftast så när jag planerar att jag försöker få med de flesta kunskapskraven i uppgiften eftersom det:

  1. gör arbetet mer varierat, per automatik. Eleverna får variation genom att vi både läser, skriver, talar, samtalar, diskuterar och lyssnar.
  2. blir en röd tråd. Det känns logiskt att arbeta med flera kunskapskrav kopplat till en och samma planering. Eleverna får lättare att relatera till innehållet i stort.
  3. det blir oerhört effektivt på ett språk-och kunskapsutvecklande sätt
  4. samtliga förmågor används och visualiseras i de olika momenten

Tanken är att eleverna ska läsa boken, göra olika typer av uppgifter under tiden, välja ett citat som tilltalar dem och avsluta med att skriva ett blogginlägg. Vi arbetar enligt cirkelmodellen eftersom textgenren är relativt ny för flera av eleverna. Min planering kommer då per automatik att innehålla flera dokument (obs: modelltexten är än så länge bara påbörjad, men den är ett exempel på hur man kan konstruera texter tillsammans med eleverna och hur effektivt det är att använda modelltexter för att lyfta in aktuell grammatik samt visa på hur vi använder språket i olika genrer). Jag bifogar också en exempelsamling med olika typer av återkoppling eftersom återkoppling är nödvändigt i det systematiskt formativa arbetet:

Planering – Stjärnlösa nätter

Ord-och begreppslista blogginlägg

Sambandsord

Sambandsord, Natur & Kultur

Modelltext, blogginlägg

Checklista blogginlägg

Bedömningsmatris blogginlägg, SvA

Exempelsamling återkoppling

Det här är alltså planeringen av arbetsområdet i sin helhet, men ungefär så här ser det ut på min tavla när vi har lektion:

På tavlan Hos Jessica

Förmågorna har jag inplastade och brukar sätta upp på tavlan, men för att ni ska förstå ungefär hur jag tänker så har jag satt in respektive förmåga vid varje moment. Eleverna behöver träna på att FÖRSTÅ vilka förmågor de använder när de arbetar och vi behöver PRATA om hur de finns med som en röd tråd i Lgr-11. Att förstå förmågorna är en form av studieteknik som är applicerbar i samtliga ämnen.


Prenumerera på nya blogginlägg

Ny termin-samma kunskapskrav

Ny termin, men samma kunskapskrav. Här kommer den matris jag har arbetat fram för att TYDLIGGÖRA kunskapskraven utifrån det faktum att om man får för mycket stöttning så är man ännu inte på E-nivå. Den är också visuellt tydlig när det gäller att visa på elevernas PROGRESSION, en matris att plocka fram titt som tätt som ett led i återkopplingsarbetet (feedback och feed forward):

Svenska som andraspråk, kunskapskrav årskurs 7-9


Prenumerera på nya blogginlägg

Nytt läsår=nya utmaningar

Min alldeles egna favoritskola👌

Så var det dags igen och korridorer och klassrum fylls av våra finfina elever, precis så som det ska vara! Glada och surriga och kanske till och med lite trötta på att vara lediga?!

Min tjänst är lite förändrad i år då jag från och med den här hösten kommer att utbilda mig till specialpedagog. Jag har delvis jobbat med specialpedagogiska frågor tidigare, men kommer nu att ha ett specialpedagogansvar i min tjänst. Dock fortsätter jag undervisa SvA i bl a åk 9. En kombinationstjänst där jag har möjlighet att applicera teorin direkt i praktiken vilket verkligen är en förmån.

Jag är även fortsatt ansvarig för fördelningen av studiehandledning vilket är som att lägga ett 2000-bitars pussel. Men jag älskar den här biten av jobbet och samarbetet med alla inblandade. Det är dessutom en ”hands on”-insats som direkt gynnar våra nyanlända elever.

Delar av 2000-bitarspusslet

Här kommer några tips till dig som ska jobba med andraspråkselever, eller såklart, samtliga elever:

-var ÖVERTYDLIG med kunskapskrav och mål, var sedan övertydlig igen och igen

-skapa ett klassrumsklimat där det är högt i tak, där det är rätt att göra fel

-uppmuntra och skriv upp KVALITATIVA frågor

-skapa uppgifter som alla kan arbeta med, fast på sin nivå

-konstruera checklistor och matriser för att bryta ner och SYNLIGGÖRA lärandet

-lyft in och synliggör FÖRMÅGORNA i klassrummet så eleverna förstår vad de behöver behärska

-bidra till och verka för INKLUDERANDE lärmiljöer där alla elever känner samhörighet och har möjlighet att bidra

-fokusera på friskhetsfaktorer, främjande och förebyggande arbete istället för problem

-fråga alltid dig själv först: vad kan JAG göra för den här eleven?

-skapa goda relationer

och

-se elevernas tillgångar och utgå från dem

Små och stora tips som kan skapa underverk.

Från och med nu❤️


Prenumerera på nya blogginlägg

Lärlabbet: Återkoppling, motivation och självkänsla

Idag sändes avsnittet som Mårten, Ulla-Carin, Alva och jag spelade in med Isabella Grybe som programledare. Ni kan titta på det här:

Lärlabbet: återkoppling, motivation och självkänsla

Efter själva inspelningen fick vi möjlighet att diskutera vidare i eftersnacket och det ledde till vidare reflektioner och fördjupningar i ämnet:

Lärlabbet fördjupning: Eleven måste få en chans att misslyckas

Det har varit en superspännande upplevelse att vara med om detta, utvecklande för mig som person och i min pedagogroll. Att reflektera kring sitt uppdrag och ventilera sina tankar i olika forum är bara utvecklande!

Ulla-Carin, Mårten, Isabella, jag och Alva
Ulla-Carin, Mårten, Isabella, jag och Alva
Glada och nöjda efter en mycket spännande dag!
Glada och nöjda efter en mycket spännande dag!

Prenumerera på nya blogginlägg

Gästbloggare Lärlabbet

För drygt två veckor sedan var jag alltså i Stockholm för att delta i ett avsnitt av ur.se-serien Lärlabbet med temat Återkoppling, motivation och självkänsla. Efter programmet fick vi deltagare i uppgift att skriva ett blogginlägg utifrån våra tankar kring ämnet. Ni hittar mitt bidrag här.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Olika former av återkoppling och vikten av en trygg och stimulerande lärmiljö

Olika former av återkoppling och vikten av en trygg och stimulerande lärmiljö

Efter inspelningen av Lärlabbets avsnitt Återkoppling, motivation och självkänsla skrev jag ner ett antal punkter som är viktiga för mig utifrån min lärarroll, min syn på lärande och arbetet i klassrummet:

-mål för lektion eller mål efter lektion (Vad har vi jobbat med? Fick du någon aha-upplevelse? Vad tar du med dig härifrån?)

-mål för arbetsområde (viktigt att återkomma till detta under arbetets gång)

-arbeta på olika sätt för att få eleverna att förstå kunskapskraven (måste göras återkommande, kunskapskraven är svåra att förstå) t ex visualisera kunskapskraven genom goda och mindre goda exempel och exemplifiera de olika begreppen

-konstruktion av uppgifter som utmanar eleverna kognitivt, det är svårt att lära sig nya saker och det tar tid, men det är fullt möjligt

-individuella utmaningar utifrån nuläge

-konstant dialog i klassrummet: lärande är kommunikation, reflektion, diskussion och samarbete

-ett tillåtande klassrumsklimat där det är rätt att göra fel, där vi kan lyfta både lyckade och mindre lyckade exempel och där elevernas frågor och funderingar för lärandet framåt

-fokus på metoder som främjar ett lustfyllt lärande (t ex samarbete och att utgå från intressen), då blir det i förlängningen lättare att arbeta med tuffare uppgifter

-att som lärare träna eleverna att utmana sig själva och se möjligheterna istället för hindren (träna dem i dynamiskt tänkande och att vara lösningsfokuserade)

-att som lärare förmedla att jag har höga förväntningar eleverna

-att förmedla att lärande inte är något ensamarbete

-Facebook-grupper och Google Classroom för snabb återkoppling, både på gruppnivå och individnivå, genom olika typer av sociala medier och digitala verktyg kan vi arbeta med återkoppling åt olika håll, utvärdering, flippat klassrum, kamratrespons etc

-visuellt stimulerande och stöttande atmosfär

-att som lärare förmedla entusiasm och vara peppande, utgå från att alla kan

-uppmana till och förmedla vikten av eget ansvar, då ökar möjligheterna att föra enskilda återkopplande samtal med eleverna

-digitalt arbete för att optimera tiden och enklare arbeta formativt med specifika uppgifter

-arbete enligt cirkelmodellen, dvs modelltexter och gemensamt skrivna texter får ligga till grund för det individuella arbetet, genom cirkelmodellen får eleverna arbetens kvalitet “på köpet”

-att som lärare understryka vikten av och ansvaret med att vi lär oss av varandra och delar med oss, vi är varandras lärresurser

-bryta ner mål till mindre delar för att arbetet ska upplevas mer hanterbart för den enskilda eleven t ex skriv EN gestaltning, men gör det extra noggrant eller fokusera enbart på tempus etc

-återanvändning av texter till nya texttyper t ex kan en argumenterande text bli en krönika eller ett Ted talk, en saga kan bli en novell etc

-se till att eleverna får känna att de lyckas eftersom det sporrar motivationen i andra sammanhang “Jag kan faktiskt lära mig och förstå”, och påminn eleven om detta igen och igen

-att som lärare träna eleverna att omsätta tillägnade kunskaper och förmågor i nya uppgifter

-bygga förtroendefulla relationer, vara en pedagog som eleverna vänder sig till när det uppstår problem eller frågor, goda relationer bidrar till att det är lättare för mig som pedagog att ha höga förväntningar

-att som lärare aldrig ge konstruktiva kommentarer tillsammans med ett betyg

-att som lärare försöka upptäcka hur eleverna använder den återkoppling de får

-SE eleverna, och se deras utvecklingspotential (dynamiskt tankesätt-alla kan lära sig!)

-ge aldrig upp

-var flexibel

Att vara lärare innebär framförallt att vara flexibel och att se samtliga elevers utvecklingspotential. Genom att bygga goda relationer och genom kontinuerlig kommunikation så får man som lärare en mycket bra grund att bygga undervisningen på, och därmed främja för ett framgångsrikt lärande.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

The learning pit, igen

Jag har tidigare skrivit om James Nottingham och Learning pit. Nottingham understryker det faktum att våra elever behöver utmanas kognitivt i skolan och att lärande bygger på samarbete och kommunikation. För att komma upp ur gropen krävs ansträngning, olika sätt att tänka på och ett kollektivt lärande. Jag tror generellt att vi borde bli bättre på att anamma Nottinghams tankar i vår undervisning, ett nytt sätt att tänka innanför boxen. Vad gäller våra andraspråkselever så kan jag bara se fördelar med att arbeta på det här sättet eftersom de har det dubbla uppdraget, att tillägna sig språk och kunskaper samtidigt. Jag hittade en väldigt bra film om Learning pit:

Utifrån bl a Hatties studie Synligt lärande och Christian Lundahls inspirerande Youtube-filmer och Nottinghams bok Utmanande undervisning i klassrummet-återkoppling, ansträngning, utmaning, reflektion, självkänsla har jag fått en väldigt bra bild av vilken typ av undervisning som fungerar för mina elever och mig.

Idag har jag varit i Stockholm och fått förmånen att delta i en inspelning av ett program om Återkoppling, motivation och självkänsla i UR-serien Lärlabbet. Dessa begrepp är tre begrepp som hänger ihop. Genom att ha höga förväntningar på mina elever och en konstant formativ dialog om lärande och lärandemål bidrar det till motivation och självkänsla; hinder är till för att överbryggas och vi gör det tillsammans på olika sätt och med hjälp av olika metoder. Det tar lång tid att lära sig saker, det måste man som elev få veta och förstå. Lärande är en process och det ena utesluter aldrig det andra. Vi måste erbjuda våra elever utmaningar på rätt nivåer och visa dem på progression och framsteg över tid för att synliggöra lärandet. Vi måste ställa frågor där eleverna får möjlighet att träna på de olika förmågorna t ex Hur vet du det? Varför tror du att det är så? Kan du använda den kunskapen på något annat sätt? eller uppmaningen: Berätta hur du tänker! Filmen ovan är ett lysande exempel på detta.

Så vad är egentligen återkoppling för mig? Jo, det är ett verktyg för att synliggöra lärandet och att synliggöra lärandet kan man göra på många olika sätt, men syftet är att på olika sätt visa eleven var hen befinner sig i förhållande till kunskapsmålen och hur progressionen ser ut över tid för att eleven ska förstå att ansträngning lönar sig och för att eleven ska ha motivation att fortsätta kämpa. För när eleven tar sig ur gropen så blir en av belöningarna nyvunnen självkänsla: jag jobbade hårt, jag kanske misslyckades, men jag kämpade vidare, jag tog mig upp och nu står jag här med nyvunna kunskaper och en ny förståelse och jag känner mig stolt.

Lite så kände nog Ulla-Carin, Mårten och jag när vi efter dagens TV-inspelning hämtade andan en stund tillsammans innan vi skildes åt på Stockholms central: vi fixade det!

Glada och nöjda efter en mycket spännande dag!
Glada och nöjda efter en mycket spännande dag!

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg